Adatkezelési tájékoztató

Cégnév: Robot-Air Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített cégnév: Robot-Air Kft.

Székhely: HU-7100 Szekszárd, Magyar Sándor 3., fsz. 1.

Adószám: 24082905217

Képviseletre jogosult személy: Sós Dóra Gabriella


Jelen adatkezelési tájékoztató a Robot-Air Kft. (mint adatkezelő) által üzemeltetett https://tudaton.hu/ weboldallal összefüggésben végzett adatkezelésről való tájékoztatás nyújtása, illetve az érintett személyes adatainak transzparens kezelésének biztosítása okán készült.

Az adatkezelési tevékenység a hatályos jogszabályoknak megfelelően, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban: GDPR), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Ekertv.) megfelelően történik, a jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Az adatkezelési tájékoztató célja az adatkezelő által a https://tudaton.hu/ weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével, az értékesített termékek, szolgáltatások megrendelésével, valamint a Robot-Air Kft. számára együttműködés érdekében megküldött szellemi termékek, üzleti ajánlatok, valamint munkavállalás érdekében megküldött önéletrajzok feldolgozásával összefüggésben a személyes adatok kezelése során alkalmazott adatvédelmiszabályok, eljárások és védelmi intézkedések rögzítése.

Az adatkezelő egyúttal a tájékoztatóban informálja ügyfeleit, partnereit, valamint minden olyan természetes és jogi személyt, akik az adatkezelővel bármilyen jogviszonyban állnak, és a személyes adatok kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről, eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa a jelen tájékoztató rendelkezéseit. A módosításokról az adatkezelő a weboldalon rövid felhívás útján, a jelentősebb változásokról elektronikus levélben (e-mailben) tájékoztatja a regisztrált felhasználóit. Amennyiben az érintett felhasználó (továbbiakban: felhasználó) a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a szolgáltatást, az a tájékoztató módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

1. Milyen elvek mentén történik az adatkezelés?

A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonságára különösen nagy figyelmet fordítunk, azokat kizárólag jogszerűen, meghatározott célból és jogalappal kezeljük, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a védelmük érdekében. Ennek során kiemelten ügyelünk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az érintett által történő adatszolgáltatást követően az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz, a pontatlan adatokat helyesbíti, illetve törli.

A jelen tájékoztatóban alkalmazott kifejezések a hatályos jogszabályokban (GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.) meghatározott jelentéstartalommal kerülnek értelmezésre.

2. Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a Robot-Air Kft. mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Cégnév: Robot-Air Kft.

Székhely: HU-7100 Szekszárd, Magyar Sándor 3., fsz. 1.

Cégjegyzékszám: 17-09-010484

Adószám: 24082905217

Telefonszám: +36 30 556 5167

Weboldal: https://tudaton.hu/

E-mail cím: info@tudaton.hu

A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak „Az érintettek kategóriái” címe alatt értesülhet.

3. Milyen adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatkezelő az adatkezelés során?

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (GDPR 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem szükséges az érintett előzetes beleegyezése, azonban az adatkezelő köteles erről tájékoztatást adni. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Honlap: https://tarhely.eu/

Szerverszolgáltató:

Cégnév: Automattic Inc.

Székhely: 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA

Honlap: WordPress.com

Közösségimédia-szolgáltatók:

Cégnév: Facebook, Inc.

Székhely: Menlo Park, California, USA

Honlap: https://www.facebook.com/

Cégnév: Instagram, Inc.

Székhely: 181 South Park Street Suite 2 San Francisco, CA 94107 USA

Honlap: https://www.instagram.com/

Levelezésre használt szolgáltató:

Cégnév: HubSpot, Inc.

Székhely: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, USA

Honlap: https://www.hubspot.com/

4. Az érintettek kategóriái

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a weblap látogatói, a hírlevélre feliratkozók, a weboldalon hozzászólást írók, a weboldalra regisztrálók, illetve a bemutatott termékeket/szolgáltatásokat megrendelő személyek, a hirdetők és más szerződő partnerek, a weboldal részére szellemi alkotásokat küldők, valamint az önéletrajzot megküldő álláspályázók.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak (GDPR 6. cikk (1) a) pont), amelyet az érintett bármikor visszavonhat.

6. A kezelt személyes adatok köre

6.1. Cookie-k (sütik)

A honlap úgynevezett cookie-kat (sütiket) alkalmaz az oldal használatával összefüggésben, a felhasználói élmény javítása és a személyes beállítások elmentése érdekében. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

Az alkalmazott cookie-k fajtái: (új csoportosítás)

  1. feltétlenül szükséges, munkamenet cookie-k (ideiglenes cookie-k)

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Az ideiglenes cookie-t a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

  • harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Ezeket állandó cookie-knak is nevezhetjük, amelyeket a böngésző egy meghatározott időpontig tárol, feltéve, hogy azt az érintett korábban nem törli.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP-cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat az adatkezelő kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban.

A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatók. Megrendelő és felhasználó érintett tudomásul veszi, hogy a Robot-Air Kft. által üzemeltetett weboldalakon makrók/cookies (,,sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t.

A cookie-k letiltása:

Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/intemet-explorer/delete-managecookies#

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami  

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu    

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

6.2. Az együttműködő partnerek, illetve közreműködőik személyes adatai

Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az együttműködő partnerek, valamint azok munkavállalóinak, kapcsolattartóinak, természetes személy megbízottjainak és vállalkozóinak személyes adatait. A kezelt adatok köre: név, beosztás, munkahely, elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám, lakcím stb.), közösségi média felületekhez tartozó elérhetőség (Facebook, LinkedIn, Instagram stb.)

Az adatkezelés célja: az együttműködés kialakításával és megvalósításával összefüggő kapcsolattartás.Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont), vagy a szerződés teljesítése vagy az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) és f) pont).

6.3. Az állásra jelentkező érintettek személyes adatai

A kötelezően megadandó, kezelt személyes adatok közé tartozik a név, e-mail cím, szakmai életút összefoglalása (önéletrajz). Ezentúl a kezelt személyes adatok körébe tartoznak egyéb, opcionálisan megadható adatok is úgy, mint a cím, nyelvtudás, diploma minősítése, közösségi média felületekhez tartozó elérhetőség (Facebook, LinkedIn, Instagram), telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a) pont) vagy a szerződés teljesítése vagy az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

7. Milyen jogai vannak az érintettnek a Robot-Air Kft. által kezelt személyes adatai vonatkozásában?

Amennyiben az érintett személyes adatait kezelik, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezésétől számított legfeljebb egy hónap:

  • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzett vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.
  • Helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • Törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  • Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • Adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés automatizált módon történik.
  • Jogorvoslathoz való jog (GDPR 77-82. cikkek)

8. Jogorvoslati lehetőségek:

8.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben belátása szerint személyes adatainak kezelése a GDPR-rendeletbe ütközik, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu/

Kelt: Budapest, 2021. december 26.